Oferowane przez naszą firmę systemy sygnalizacji pożaru szybko i precyzyjnie lokalizują pożar dzięki zastosowaniu czujek optycznych, jonizacyjnych i temperaturowych, podłączonych do mikroprocesorowych central sygnalizacji pożaru. W naszej ofercie znajdują się systemy następujących wiodących producentów: SCHRACK, APOLLO, SIEMENS ESSER oraz POLON ALFA. Daje to nam możliwość dostosowania sposobu ochrony do rodzaju zgromadzonych w monitorowanym obiekcie przedmiotów bądź magazynowanych artykułów, spalających się w różny sposób. Stosowane w systemie czujki dopasowane są do warunków otoczenia. Systemy Sygnalizacji Pożaru znajdują szerokie zastosowanie m.in. w bankach, biurowcach, hotelach, szpitalach, centrach handlowych, obiektach przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej. Wszystkie komponenty używane w oferowanych przez nas systemach posiadają aktualne atesty Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej CNBOP w Józefowie

W zakres naszej działalności wchodzą niżej wymienione instalacje i usługi:

sapidsoSystem sygnalizacji pożaru (SSP)

Systemy te umożliwiają bardzo szybkie wykrycie pożaru, wskazanie miejsca jego powstania, powiadomienie personelu i/lub Państwowej Straży Pożarnej. Centrala SSP (zarówno analogowa jak i adresowalna) może uruchomić urządzenia wykonawcze, takie jak np. systemy oddymiania, wentylację pożarową czy stałe urządzenia gaszące.

 

Instalacja ochrony przed zadymieniem

Systemy oddymiania służą do usuwania względnie zmniejszania stężenia toksycznego dymu, gorącego powietrza oraz niebezpiecznych,  lotnych związków ze strefy. Umożliwia również przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji ludzi.

 

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

Zainstalowany w obiekcie Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) pozwala przekazywać informację o zagrożeniu w przypadku pożaru lub innego niebezpieczeństwa w dwojaki sposób: na żywo – za pomocą ogłaszania komunikatów przez kierującego akcją ratowniczą,

automatyczny - po otrzymaniu sygnału z Systemu Sygnalizacji Pożaru - do zagrożonych pożarem stref w obiekcie, dzięki czemu umożliwia sprawną ewakuację.

System rozgłoszeniowy alarmu pożarowego i o ewakuacji – pozwala przekazać informację o zagrożeniu do wszystkich miejsc w obiekcie, w których mogą przebywać zagrożeni ludzie.

Dodatkowo DSO oprócz swej podstawowej funkcji - przekazywania komunikatów ewakuacyjnych i alarmowych - może być wykorzystywany jako system Public Address -może służyć zarówno bezpieczeństwu, jak i rozrywce. System rozgłoszeniowy alarmu pożarowego i o ewakuacji – pozwala przekazać informację o zagrożeniu do wszystkich miejsc w obiekcie, w których mogą przebywać zagrożeni ludzie.

 

Instalacja wykrywania tlenku węgla (CO) oraz Gazu (instalacje eksplozymetryczne).

Pomiar zawartości tlenku węgla/propanu butanu realizowany jest poprzez stałe monitorowanie składu powietrza w wielu miejscach w . Przekroczenie dopuszczalnych wartości CO/Gaz powinno spowodować stopniowe załączanie urządzeń alarmowych wentylacyjnych oraz sygnalizatorów optycznych.